Reklamační řád Provozovatel internetového obchodu stanovuje pro případ reklamace vad zboží a služeb následující postup
I.
 1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.
 2. U zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listem). Pro tyto účely je kupující povinen si tento doklad po dobu záruční lhůty uschovat.

II.

 1. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetí se rozumí předání zboží dopravcem PPL zákazníkovi nebo při osobním předání v místě podnikání dodavatele.
 2. Kupující je povinen prohlédnout zboží s náležitou odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

III.

 1. Kupující je povinen oznámit dodavateli bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

IV.

 1. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.
  Barevné vyobrazení se nemusí vždy shodovat s dodaným výrobkem!

V.

 1. Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adresu prodávajícího.V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

VI.

 1. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky:
 • dodání chybějícího zboží
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • odstoupení od smlouvy
 • oprava vadného zboží

O způsobu řešení reklamace rozhoduje dodavatel.

VII.

 1. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

VIII.

 1. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

IX.

 1. Kupující při uplatňování reklamace zašle písemně se zbožím, nebo poštou doporučeným dopisem na adresu prodejce reklamační protokol s popisem vady.
 2. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě 30dnů. Zákonná lhůta počíná běžet dnem doručení reklamace prodávajícímu.
 3. Náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese zákazník.

Reklamace na provoz e-shopu se vyřizují na adrese:

Adresa:  VANONE s.r.o. Chrpová 1419, Čáslav 286 01

Kontakt

VANONE s.r.o.

Chrpová 1419
286 01 Čáslav

IČO:  09482369

Jednatel společnosti:
tel.: 777 253 882

Komunikace se zákazníky eshopu + reklamace:
Ivana Krejčíková
tel.: 602 126 707
e-mail: info@vanone.cz

Jediný kamenný obchod:
Klimenta Čermáka 115/19
286 01 Čáslav